Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Hòa Minh về kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc trong 06 tháng cuối năm 2023.

Ngày đăng: 16/10/2023
       Tiếp tục thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường năm 2023.
       Thực hiện kế hoạch kèm theo Quyết định (kèm theo Kế hoạch) số 18-QĐ/ĐU ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Đảng ủy phường Hòa Minh về kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, Đảng ủy đã thành lập tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra tại tại 05 chi bộ: Hòa Phú 2, Trung Nghĩa 1, Hòa Mỹ 4, Hòa Mỹ 5 và Phước Lý.

       Thực hiện kế hoạch kèm theo Quyết định (kèm theo Kế hoạch) số 19-QĐ/ĐU ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Đảng ủy phường Hòa Minh về Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/QU ngày 31/12/2021 của Quận ủy Liên Chiểu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, qui hoạch, trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn quận và Kế hoạch 84-KH/ĐU, ngày 28/01/2021 của Đảng ủy phường Hòa Minh “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn phường Hòa Minh” đối với 03 chi bộ trực thuộc: Hòa Phú 2, Hoà Mỹ 5 và Phước Lý.

       Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường ban hành Quyết định (kèm theo Kế hoạch) số 07-QĐ/UBKT ngày 07/9/2023 về Giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kế hoạch số 83-KH/ĐU ngày 03/01/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 06/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với 05 chi bộ trực thuộc: Trung Nghĩa 1, Hoà Phú 3B, Hoà Mỹ 3, Hoà Mỹ 4 và Hoà Mỹ 6
       Qua công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2023 nhìn chung các Chi bộ chấp hành tốt Kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy, chuẩn bị các nội dung kiểm tra chu đáo, báo cáo cụ thể, rõ ràng, đánh giá được những mặt ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi. Hệ thống hồ sơ, sổ sách của chi bộ được lưu trữ tương đối đầy đủ, triển khai thực hiện khá hiệu quả các văn bản thực hiện Chỉ thị 05-CT/QW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Chi bộ và trong việc tổ chức sinh hoạt của Chi bộ được coi trọng, Chi bộ xây dựng quy chế làm việc, có phân công nhiệm vụ cho cấp uỷ chi bộ rõ ràng; Thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/QU ngày 31/12/2021 của Quận ủy Liên Chiểu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, qui hoạch, trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn quận và Kế hoạch 84-KH/ĐU, ngày 28/01/2021 của Đảng ủy phường Hòa Minh “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn phường Hòa Minh” và việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kế hoạch số 83-KH/ĐU ngày 03/01/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 06/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 529,262 Hôm qua: 420 - Hôm nay: 303 Tuần trước: 2,914 - Tuần này: 1,119 Tháng trước: 55,557 - Tháng này: 46,801 Đang trực tuyến: 58