Điện thoại: 02363.842265

Email: hmlc@danang.gov.vn

Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2021)
Người đăng tin: Linh Nguyễn Hồng Phan Ngày đăng tin: 16/10/2021 Lượt xem: 1

         Cách đây 73 năm, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16/10/1948 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Từ ngày thành lập đến nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Ngành Kiểm tra Đảng đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Trong các thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm tra các cấp đã không ngừng được củng cố và phát triển, có hệ thống tổ chức vững mạnh từ Trung ương tới cơ sở, đội ngũ cán bộ luôn đem hết tinh thần trách nhiệm và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

           Phát huy những thành quả, kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang đã đạt được, Đảng bộ phường Hòa Minh cùng các cấp ủy chi bộ trực thuộc những năm qua đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra – Giám sát do Điều lệ Đảng quy định góp phần xây dựng Đảng bộ phường Hòa Minh trong sạch, vững mạnh.

         Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng. Nội dung tuyên truyền 73 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2021)

           Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Ngay trong Điều lệ văn tắt của Đảng tháng 10 năm 1930 ghi rõ:

            “Trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách nghiêm khắc”.        

        Cách đây 73 năm, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16/10/1948 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Quyết nghị nêu rõ: “... Trung ương quyết định thành lập Ban Kiểm tra đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng...”.

           Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm các đồng chí Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thanh Bình, Hà Xuân Mỹ (Hà Minh Quốc), do đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng ban, dưới Ban Kiểm tra là các phái viên; Ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

            Tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951), Ban Chấp hành Trung ương ra quyết nghị giao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ban Thanh tra Chính phủ hợp nhất làm một. Tháng 3/1951, Ban Chấp hành Trung ương đã cử ra Ban Kiểm tra Trung ương gồm các đồng chí Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Chánh, do đồng chí Hồ Tùng Mậu là Trưởng ban kiêm chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Ngày 06/3/1956, Bộ Chính trị (khóa II) đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về việc tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra và kiện toàn tổ chức ban kiểm tra các cấp; từ đó, ban kiểm tra các khu ủy, tỉnh ủy, thành ủy được thành lập. Đến ngày 25/4/1956, Hồ Chủ tịch đã ký Sắc lệnh số 263/SL cử đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương kiêm chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 (tháng 3/1957) chủ trương tách Ban Kiểm tra Trung ương và Ban Thanh tra Chính phủ làm hai và quyết nghị kiện toàn Ban Kiểm tra Trung ương gồm các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, do đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Trưởng ban. Tháng 4/1957, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 16/CTTW quy định: “Về nội dung công tác Ban Kiểm tra của Đảng ở các cấp hiện nay chỉ chuyên trách kiểm tra việc giữ gìn kỷ luật ở các cấp và xét đơn khiếu nại của các đảng viên về các vụ thi hành kỷ luật ở cấp dưới. Còn vấn đề kiểm tra việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, của Chính phủ do Ban Thanh tra của chính quyền ở các cấp giúp cấp ủy và ủy ban hành chính tiến hành”. Từ đó đến nay, Ban Kiểm tra của Đảng và Ban Thanh tra của Chính quyền được tách riêng.

            Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960 - 1976), Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 11 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Ủy viên Trung ương Đảng làm Trưởng ban. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khóa III) đã chỉ định, bổ sung 6 đồng chí.

             Ở miền Nam, do điều kiện chiến tranh, nên trước năm 1969, hầu hết chưa thành lập cơ quan kiểm tra chuyên trách. Công tác kiểm tra nói chung do cấp ủy thực hiện. Trước yêu cầu nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 14/8/1969 tại tỉnh Tây Ninh, Trung ương Cục miền Nam đã ra Nghị quyết số 13/NQ về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam. Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam gồm 03 đồng chí Phan Văn Đáng (tức Hai Văn), Phó Bí thư Trung ương Cục, đồng chí Hai Mai, Phó Ban Tổ chức Trung ương Cục và đồng chí Nguyễn Văn Trọng (tức Ba Trọng), do đồng chí Phan Văn Đáng làm Trưởng Ban. Tại Khu V, tháng 3/1970, Hội nghị Khu ủy lần thứ 10 đã ra quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Khu ủy do đồng chí Trần Kiên, Ủy viên Thường vụ Khu ủy làm Trưởng ban; nơi làm việc tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Sau khi đất nước thống nhất (30/4/1975), Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền nam và Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V hợp nhất vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

          Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976 - 1982), Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 17 đồng chí, do đồng chí Song Hào, Bí thư Trung ương Đảng làm Trưởng ban.

           Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (1982 - 1986), Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 10 đồng chí, do đồng chí Trần Kiên, Bí thư Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm. Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, ủy ban kiểm tra được thành lập thành hệ thống thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

          Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986 - 1991), Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 11 đồng chí, do đồng chí Trần Kiên, Bí thư Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm.

          Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991 - 1996), Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 9 Đồng chí, do đồng chí Đỗ Quang Thắng, Bí thư Trung ương Đảng (sau đó được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị) làm Chủ nhiệm.

           Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996 - 2000), Ban Chấp hành Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 11 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Ủy viên Bộ Chính trị làm Chủ nhiệm.

          Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ (2000 - 2005), Ban Chấp hành Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 9 đồng chí, do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm. Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX (tháng 01/2003), đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ được bầu vào Ban Bí thư và được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay đồng chí Lê Hồng Anh đảm nhiệm công tác khác, và bầu bổ sung 5 đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

           Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (tháng 4/2006), Ban Chấp hành Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 14 thành viên, do đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm. Sau bầu cử Quốc hội khoá XII (tháng 7/2007), đồng chí Nguyễn Thị Doan và đồng chí Trần Văn Truyền, Phó Chủ nhiệm được phân công nhiệm vụ mới, nên tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã bầu bổ sung 03 đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

          Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 01/2011), Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 thành viên, do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm.

          Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (tháng 01/2016), Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 thành viên, do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm. Đến tháng 5/2018, đồng chí Trần Quốc Vượng chuyển công tác, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

         Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (tháng 01/2021), Ban Chấp hành Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 thành viên do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

          Trải qua 73 năm phát triển và trưởng thành, Ngành Kiểm tra Đảng luôn luôn ý thức được rằng: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Ngành Kiểm tra đã từng bước trưởng thành. Trong mọi thời kỳ cách mạng kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục, bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao. Như phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cán bộ chủ chốt của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 16/9/2011 đã nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch, không liêm, không sạch thì không nói được với người khác, không kỷ luật được người khác. Nhiều người thường vẫn ví các cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải là những ‘Bao Công’ của thời nay, phải là những người cộng sản chân chính vừa có dũng khí đấu tranh vừa có lòng nhân ái, và nhiều khi phải chịu dựng hy sinh về quyền lợi cá nhân nữa. Tôi thông cảm, chia sẻ khó khăn với các đồng chí, tin tưởng ở bản lĩnh và tấm lòng của các đồng chí đối với Đảng”.

          Cùng với việc thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, ủy ban kiểm tra các cấp còn thường xuyên thực hiện có kết quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao, trong bất cứ nhiệm vụ nào đều phấn đấu quán triệt và thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác kiểm tra là “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm xử lý là “công minh, chính xác, kịp thời”, góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

          Ngày nay, đất nước ta chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Văn kiện Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ: “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn đấu đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và vươn lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chúng ta nhất định làm hết sức mình cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện bằng được mục tiêu: dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” . Để thực hiện được mục tiêu đó, Đại hội đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với nhận thức và yêu cầu mới: công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha... bổ sung chức năng giám sát, tăng cường thẩm quyền và trách nhiệm xem xét kỷ luật của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp”.

          Ngày 30/7/2007, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Đây là Nghị quyết mang dấu ấn quan trọng đã thể hiện quan điểm của Đảng, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát: “Kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân của Đảng cầm quyền...”.

          “Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng. Tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự tự kiểm tra, giám sát của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân”.

          Văn kiện Đại hội XI của Đảng cũng nêu rõ: “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên... Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh các sai phạm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng”.

          Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết TW4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ”.

          Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá: “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; chất lượng hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được đẩy mạnh, đạt kết quả khá toàn diện, nhất là ở cấp Trung ương”. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng; những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được xử lý nghiêm minh, không có “ngoại lệ”, không có “vùng cấm”. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường không chỉ có tác dụng giáo dục những cá nhân, tổ chức có vi phạm mà còn “có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên”.

          Nhìn lại chặng đường 73 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm tra Đảng đã không ngừng được củng cố và phát triển, được tổ chức theo hệ thống từ Trung ương tới cơ sở, đã xây đắp nên truyền thống vô cùng vẻ vang của Ngành là: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 1 8 5 8 4 0 1
Hôm nay: 2.600
Hôm qua: 1.340
Tuần này: 3.940
Tháng này: 225.044
Tổng cộng: 1.858.401

Liên kết website Liên kết website

©Bản quyền Website: UBND Phường Hòa Minh - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 341 Tôn Đức Thắng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.842265 - Fax: 02363.842265

Email: hmlc@danang.gov.vn

Ông Lê Thành Quyết, Phó Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban Biên tập

Mọi bài viết góp ý xin gửi vào địa chỉ email của phường: hmlc@danang.gov.vn