Điểm mới trong Thông tư hướng dẫn nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn

 

Ngày 31 tháng 7 năm 2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, Thông tư số 08/2013/TT-BNV có một số điểm mới như sau:

Phạm vi và đối tượng áp dụng của Thông tư ngoài đối tượng là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Công chức và viên chức theo quy định của Luật viên chức thì còn bao gồm cả người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù.
      So với Thông tư số 03/2005/TT-BNV, Thông tư số 08/2013/TT-BNV  quy định rõ cách tính thời gian không tròn tháng đối với thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên như sau: “Tổng các thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên (nếu có) được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng”.
      Thông tư số 08/2013/TT-BNV cũng quy định rõ thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật và cả trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ vừa bị kỷ luật, cụ thể:  “Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài do không hoàn thành nhiệm vụ và do bị kỷ luật”. “Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết định theo quy định của pháp luật.”
Về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn, Thông tư 08/2013/TT-BNV cũng quy định rõ một số nội dung như sau:
        “Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.
        Điều kiện để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được quy định như sau: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải đạt đủ 02 tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định.”
         Thông tư số 08/2013/TT-BNV cũng quy định rõ “Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh”. Thêm vào đó, nếu như Thông tư 03/2005/TT-BNV chỉ xét thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng thì Thông tư  số 08/2013/TT-BNV quy định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn dài hơn, cụ thể: “Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn”.
        Thông tư số 08/2013/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013 và thay thế Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 và Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ./.

 Tải xuống File đính kèm (08_TT.2013)

Tin: D.C

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien