Văn bản Trung ương về Thi đua khen thưởng

1. Luật Thi đua khen thưởng năm 2003: File đính kèm : Luật số: 15/2003/QH11

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

 

2. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

File đính kèm : Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính Phủ

 

3. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

File đính kèm : Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ

 

4. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

File đính kèm : Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien