6. Quyết định ban hành Quy định tạm thời xét, khen thưởng " quận, huyện, phường, xã xuất sắc, tiểu biểu thành phố ĐN" năm 2014 và 2016

 Quyết định số 8753/QĐ-UBND - 14/12/2013 - UBND Thành phố Đà Nẵng V/v ban hành Quy định tạm thời xét, khen thưởng " quận, huyện, phường, xã xuất sắc, tiểu biểu thành phố ĐN" năm 2014 và 2016 

 

 Phụ lục II: Bảng chấm điểm đề nghị khen thưởng “Phường, xã xuất sắc, tiêu biểu thành phố Đà Nẵng” năm 2013-2014 và 2015-2016

 

 

 

5. Nghị quyết về việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng đối với một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng, Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 8 về việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng đối với một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

4. Nghị quyết quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng.

 

Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng, Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 8 về quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng.

3. Nghị quyết đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng, Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 8 về đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đợt 1 năm 2013

 

 

 

 Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng, Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 8 về đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đợt 2 năm 2013

2. Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2014

  

Nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng, Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 8 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2014

1. Nghị quyết nhiệm vụ 2014 HĐND thành phố Đà Nẵng


 Nghị quyết nhiệm vụ 2014 số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng, Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 8

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien