Đăng ký thi đua cho tập thể, cá nhân hàng năm

  Mẫu M04a . Đăng ký thi đua cho tập thể

 

 

 Mẫu M04b . Đăng ký thi đua cho cá nhân

 

 

 Mẫu M04c . Bảng tổng hợp thi đua của đơn vị, bộ phận có đăng ký thi đua năm với Hội đồng thi đua khen thưởng Phường

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien