Mẫu tổng hợp thành tích cá nhân

 Mẫu tổng hợp thành tích cá nhân (dùng để xét đề nghị nâng lương trước thời hạn) kèm theo Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 17/3/2014 của UBND phường Hòa Minh về việc hướng dẫn thực hiện quy định nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và hợp đồng lao động phường thuộc quận Liên Chiểu)

Đăng ký sáng kiến cấp cơ sở

 Mẫu 1 - Đơn đăng ký và đề nghị công nhận sáng kiến cơ sở

Đăng ký thi đua cho tập thể, cá nhân hàng năm

  Mẫu M04a . Đăng ký thi đua cho tập thể

 

 

 Mẫu M04b . Đăng ký thi đua cho cá nhân

 

 

 Mẫu M04c . Bảng tổng hợp thi đua của đơn vị, bộ phận có đăng ký thi đua năm với Hội đồng thi đua khen thưởng Phường

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien