Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo

 

 

“Kể từ ngày 1/1/2013, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia” là nội dung mới được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tại Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 8/5.

  

Cụ thể, các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia được nhận mức hỗ trợ nêu trên gồm:

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 5 năm sau khi thoát nghèo. Trường hợp người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 1/1/2013 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 1/1/2013 chưa đủ 5 năm, thời gian còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, thời gian hỗ trợ thấp nhất là 1 năm.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Đối với các đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

 

    


Về nguồn kinh phí thực hiện, Quyết định nêu rõ: Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi.

Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%.

Các địa phương còn lại, bố trí từ ngân sách trung ương.

Quyết định này có hiệu lưc thi hành kể từ ngày ký./.

 

                                                                                         Haichaukit tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien