Chuyển giao lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND sang Sở Tư Pháp thành phố Đà Nẵng

 

Kể từ ngày 15/8/2013, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng được chuyển giao từ Văn phòng UBND thành phố sang Sở Tư pháp thành phố.

 

Cơ cấu Phòng kiểm soát gồm trưởng phòng, phó phòng và 03 chuyên viên. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 63 và Nghị định số 48.

                                               

                                                 Tin: D.C

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien