Thành phố Đà Nẵng công bố Bộ thủ tục hành chính dùng chung áp dụng tại quận, huyện, phường, xã năm 2013

          Ngày 13 tháng 5 năm 2013 Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 825/SNV-CCHC về việc Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính dùng chung thuộc thẩm quyền giải quyết áp dụng tại quận, huyện, phường, xã năm 2013 tại thành phố Đà Nẵng.

 

          Theo đó, căn cứ vào kết quả rà soát, sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính được áp dụng tại quận, huyện, phuờng, xã. Ngày 03/5/2013, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 02 Quyết định:

          - Quyết định số 2961/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng tai quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

          - Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng tai phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

          Với 02 Quyết định này cũng thay thế cho 02 QĐ số 1462/QĐ-UBND và QĐ số 1463/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

          Có thể nói rằng, với việc ban hành Bộ thủ tục hành chính dùng chung năm 2013 có nhiều sự thay đổi theo hướng tích cực, thuận lợi hơn cho công dân và tổ chức doanh nghiệp khi giao dịch hành chính,. Nhất là các quy định về thủ tục hành chính; cách thức thực hiện; thành phần hồ sơ…không còn phức tạp hơn so với trước đây nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý. Đặc biệt, với Bộ thủ tục hành chính 2013 này đã quy định một số lĩnh vực công việc rút ngắn thời gian giải quyết so với Bộ thủ tục cũ, phù hợp với tiêu chí “nhanh hơn” của Cuộc vận động “03 hơn” trong cải cách hành chính, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc để phục vụ cho công dân và tổ chức doanh nghiệp được tốt hơn.

          Công dân và tổ chức doanh nghiệp có thể tra cứu toàn văn 02 Quyết định đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://noivu.danang.gov.vn (mục Văn bản chỉ đạo điều hành/Văn bản chỉ đạo điều hành của thành phố) hoặc tại địa chỉ: http://hoaminh.danang.gov.vn (mục cải cách hành chính)./.         

Tải về Bộ thủ tục hành chính phường, xã.                                                         

   Thành Quyết (Hoà Minh)

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien