Điện thoại: 02363.842265

Email: hmlc@danang.gov.vn

Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố
Người đăng tin: Thái Ngày đăng tin: 29/06/2021 Lượt xem: 14

          Ngày 29-6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố. 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu phường Hòa Minh

 

          Dự và chủ trì hội nghị, tại điểm cầu trực tuyến thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Lương Nguyễn Minh Triết , Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

         Dự tại điểm cầu phường Hòa Minh có các đồng chí: Đặng Công Chúng, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; Phạm Thị Như Hồng, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND phường; Đinh Hữu Phúc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường; Phạm Thị Liên, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN phường; Hồ Duy Linh, Trưởng Công an phường; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường; Phó chủ tịch UBMTTQVN phường, Trưởng, phó các Đoàn thể Chính trị xã hội phường; các đồng chí Phó Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường và các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu phường Hòa Minh

          Hội nghị nghe ông Nguyễn Đức Hà, báo cáo viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày nội dung "Một số vấn đề cơ bản về Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay". Chuyên đề gồm 3 nội dung chính: một số vấn đề cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng; kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đại hội XII; Đại hội XIII và những điểm mới về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ.  Trong đó, ông Nguyễn Đức Hà đã nêu một số kết quả nổi bật đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đại hội XII, đó là công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tiến hành toàn diện, đồng bộ, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, với phương châm "cán bộ chức vụ càng cao thì phải càng gương mẫu".

          Ông Nguyễn Đức Hà khẳng định, ít có nhiệm kỳ đại hội nào Ban Chấp hành Trung ương ban hành tới 4 Nghị quyết, 1 Quy định của Bộ Chính trị; Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành hơn 130 văn bản để chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ. Về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông Hà cho biết, Đại hội đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất là về xây dựng Đảng.

          Hội nghị cũng được nghe 3 chuyên đề. Cụ thể: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết sẽ trình bày chuyên đề “Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố”. Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 trình bày chuyên đề “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong điều kiện chiến lược của thành phố Đà Nẵng”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh sẽ trình bày chuyên đề về “Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát huy có hiệu quả các động lực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng gắn với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm Việt Nam (2021-2030)".

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

           Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi tổ chức đảng. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các chương trình hành động, kế hoạch để thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị với quyết tâm chính trị cao nhất.

          Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và toàn khóa. Đề xuất biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, đồng thời nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc.

           Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trường Chính trị thành phố cần bám sát Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 23-4-2021 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, xây dựng nội dung, cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, nội dung giảng dạy lý luận sát với từng đối tượng học viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố.

           Đồng thời, đề nghị cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị dành thời gian nghiên cứu, cụ thể hóa Chương trình hành động số 08-CTr/TU tại địa phương, đơn vị mình, với 12 đầu công việc phải hoàn thành trong năm 2021, bao gồm 3 công việc hoàn thành trong tháng 11 năm 2021, một công việc hoàn thành thành trong quý III năm 2021 và 8 đầu việc hoàn thành trong năm 2021. Trong đó lưu ý các cơ quan, địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy các cấp đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội, hoàn thành trong tháng 11/2021. Xây dựng và ban hành chính sách phát triển và dự báo nguồn nhân lực đối với 5 lĩnh vực mũi nhọn của thành phố giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Đề án “Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2025”, hoàn thành trong tháng 11/2021.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu phường Hòa Minh

 

           Bên cạnh đó, rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền đô thị, hoàn thành trong quý III/2021. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công của thành phố đến năm 2030, hoàn thành trong năm 2021.

          Mặt khác, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung/thay thế Nghị định số 144/2016/NĐ-CP về quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Triển khai thực hiện nhiệm vụ về đồ án Quy hoạch chung theo Quyết định 359/QĐ-TTg, trong đó có nhiệm vụ về xây dựng đồ án quy hoạch tĩnh đối với thành phố Đà Nẵng, các quy hoạch phân khu, các chương trình phát triển đô thị và phát triển nhà ở theo quy định. Tập trung nghiên cứu, xây dựng đề án Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực, hoàn thành trong năm 2021.

           Rà soát và có giải pháp sử dụng quỹ đất hiệu quả, đẩy mạnh việc triển khai đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất lớn. Khẩn trương rà soát, quản lý, sắp xếp, cây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy định pháp luật các cơ sở nhà, đất công sản trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong năm 2021. Xây dựng các chính sách pháp luật liên quan đến đất đai. Khẩn trương nghiên cứu phương án hoàn thiện Đề án số hóa dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố để đưa vào ứng dụng và Phương án phân bố và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất của thành phố thời kỳ 2021-2030, hoàn thành trong năm 2021.

          “Các cơ quan báo, đài, truyền thông, báo cáo viên các cấp và tuyên truyền ở cơ sở cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung tại hội nghị hôm nay đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, nhất là trong đội ngũ học sinh, sinh viên, công nhân lao động, các thành phần tôn giáo và đồng bào dân tộc. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm “lấy xây làm chính, lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” để tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân vào mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến”, Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 1 3 1 1 0 8 8
Hôm nay: 304
Hôm qua: 770
Tuần này: 1.840
Tháng này: 2.425
Tổng cộng: 1.311.088

Liên kết website Liên kết website

©Bản quyền Website: UBND Phường Hòa Minh - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 341 Tôn Đức Thắng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.842265 - Fax: 02363.842265

Email: hmlc@danang.gov.vn

Ông Lê Thành Quyết, Phó Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban Biên tập

Mọi bài viết góp ý xin gửi vào địa chỉ email của phường: hmlc@danang.gov.vn